Hotărârea nr. 718/2005

CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENURILOR SITUATE ÎN BRASOV;STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 6;ÎNSCRISE ÎN C.F. NR. 7448 BRASOV DE LA A + 21 LA A + 38;ÎN VEDEREA CONSTRUIRII A 14 GARAJE SI 4 LOCURI DE PARCARE CU COPERTINA.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 718

din data de 28 noiembrie 2005

 

 

Obiect: concesionarea prin licitaţie publică a terenurilor situate în Braşov, str. Alexandru Ioan Cuza
 nr. 6, înscrise în C.F. nr. 7448 Braşov de la A + 21 la A + 38, în vederea construirii a 14 garaje şi 4 locuri de parcare cu copertină;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 76.722/2005, privind concesionarea prin licitaţie publică a terenurilor situate în Braşov, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 6, înscrise în C.F. nr. 7448 Braşov, de la A + 21 la A + 38 în vederea construirii a 14 garaje şi 4 locuri de parcare cu copertină;
Având în vedere prevederile art. 13 şi 17 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor, H.G. nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor Metodologice cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor şi art. 125, alin 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f , h şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenurilor situate în Braşov, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 6, înscrise în C.F. nr. 7448 Braşov de la A + 21 la A + 38.
 
 
Art. 2. Concesionarea terenului se va face pe o perioada de 49 ani .
 
 
Art. 3. Destinaţia terenurilor menţionate la art. 1 este pentru construirea a 14 garaje pe terenurile înscrise în C.F. nr. 7448 Braşov la A + 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 şi 4 locuri de parcare cu copertină pe terenurile înscrise în C.F. nr. 7448 Braşov la A + 27, 28, 29, 30, identificate conform planului de dezmembrare întocmit de S.C. ROMCAD S.A., în conformitate cu C.U. nr. 380/2004 eliberat de Primăria Municipiului Braşov şi P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 402/2004.
 
 
Art. 4. Limita minimă a preţului concesionării conform raportului de evaluare întocmit de ing. Miculescu Constantin şi vizat de evaluator Muntean Ioan este de 19,37 USD/m.p. : 25 ani = 0,78 Euro/m.p./an.
 
 
Art. 5. Se aprobă caietul de sarcini, anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 6.  Primarul Municipiului Braşov va  asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.