Hotărârea nr. 717/2005

VÂNZAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. ZIZINULUI NR. 14 – 16.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 717

din data de 28 noiembrie 2005

 

 

Obiect: vânzarea prin licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Zizinului nr. 14 – 16;
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 74.624/2005, privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Zizinului nr. 14 – 16;
                 Având în vedere prevederile art. 13 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, precum şi prevederile Legii nr. 7/1996 a Cadastrului şi Publicităţii Imobiliare, cu modificările si completările ulterioare;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
                 În temeiul art. 38, lit.   f ,  h,   art. 46 (1) şi   art. 125, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.  Se aprobă dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr. 31229 Braşov, la A + 4, în conformitate cu C.U. nr. 4.111/2005 eliberat de Primăria Municipiului Braşov şi a Documentaţiei Tehnice de Dezmembrare întocmita de ing. Mântulescu Marius.
 
Art. 2. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Zizinului nr. 12 – 14, identificat prin C.F. nr. 31229 Braşov, cu nr. top. (7465/10, 7465/9, 7465/8/2, 7465/8/1/I, 7465/8/1/II, 7465/8/1/III, 7465/8/1/IV, 7465/7, 7465/6, 7465/2, 7465/2/1, 7465/2/2, 7465/2/3, 7465/2/4, 7464/2 – 3/I, 7464/2 – 3/II, 7464/2/2) totul/1, în suprafaţă de 165,00 m.p.
 
Art. 3. Destinaţia terenului menţionat la art. 2 este conform C.U. nr. 4.111/2005 eliberat de Primăria Municipiului Braşov.
 
Art. 4.  Limita minimă a preţului vânzării de la care se va porni licitaţia, conform Raportului de evaluare întocmit de evaluator Maria Fătu este de 78 Euro/m.p.
 
 Art. 5. Se aprobă Caietul de sarcini – anexa 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.