Hotărârea nr. 716/2005

CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. HARMANULUI NR. 3;ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR;BENEFICIAR S.C. HARD TRADING & SERVICE S.R..L.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 716

din data de 28 noiembrie 2005

 

 

Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 3, în vederea realizării unui acces
din exterior, beneficiar S.C. HARD TRADING & SERVICE S.R..L.;
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 78.845/2005, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Hărmanului     nr. 3, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar S.C. HARD TRADING & SERVICE S.R.L.;
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, (privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor, precum şi prevederile Legii nr. 7/1996 a Cadastrului şi publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f , h   şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr.2 15/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr. 15282 Braşov, cu nr. top. 8828/2/b/2/2/2/2/2/2/a/3/a, 8828/2/b/2/2/2/2/2/2/a/3/b/1, 8828/2/b/2/2/2/2/2/2/3, 8828/2/b/2/2/2/2/1, 8828/2/2/2/2/2/2/2, 8828/2/b/2/2/2/2/2/3/b/2, în suprafaţă de 2.124,17 m.p. în conformitate cu C.U. nr. 3.298/2005 eliberat de Primăria Municipiului Braşov şi Documentaţia Cadastrală întocmită de ing. Zaharia Cosmin.
 
 
Art. 2. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 3, identificat prin C.F. nr. 15282 Braşov, cu nr. top. 8828/2/2/2/2/2/2/2,   în suprafaţă de 10 m.p., către S.C. HARD TRADING & SERVICE S.R.L.
 
 
Art. 3. Preţul terenului menţionat la art. 2 este de 100 Euro/ m.p., revenind o redevenţă anuală de              4 Euro/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata .
 
 
Art. 4. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani .
 
 
Art. 5. Destinaţia terenului conform C.U. 3.258/2005 este de realizare a unui acces din exterior la imobilul înscris în CF nr. 32312 Braşov, cu nr. top. 8828/2/a/1/93.
 
 
Art. 6.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.