Hotărârea nr. 715/2005

CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. AL. VLAHUTA NR. 44;ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR;BENEFICIARI SÂRBU VICTOR MIHAI SI SÂRBU MIRELA.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 715

din data de 28 noiembrie 2005

 

 

Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Al. Vlahuţă nr. 44, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Sârbu Victor Mihai şi Sârbu Mirela;
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2005;
Analizând expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 52.934/2005, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Al. Vlahuţă nr. 44, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Sârbu Victor Mihai şi Sârbu Mirela ;
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, (privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor, precum şi prevederile Legii nr. 7/1996 a Cadastrului şi publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f ,   h   şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr. 10720 Braşov, cu nr. top. 8782/4/1/1/1/1/1/9/1, în conformitate cu C.U. nr. 4069/2005, eliberat de Primăria Municipiului Braşov şi Documentaţiei Tehnice de Dezmembrare întocmită de ing. A. Tanasie prin S.C. DANINA STAR S.R.L.
 
 
Art. 2. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Al. Vlahuţă nr. 44, identificat prin CF nr. 10720, cu nr. top. 8782/4/1/1/1/1/1/9/1/2, în suprafaţă de 3,20 m.p., către Sârbu Victor Mihai şi Sârbu Mirela.
 
 
Art. 3.  Preţul terenului menţionat la art. 2 este de 100 Euro/ m.p., revenind o redevenţă anuală de               4 Euro /m.p., ce se va plăti în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru  ziua în care se face plata .
 
 
Art. 4. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani .
 
 
Art. 5. Destinaţia terenului conform C.U. 784/2005 este de realizare a unui acces din exterior şi construire windfang la imobilul înscris în C.F. nr. 30037 Braşov, cu nr. top. 8782/4/6/III.
 
 
Art. 6.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.