Hotărârea nr. 714/2005

CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. URANUS NR.11;ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR;BENEFICIARA ANTONESCU ANDREEA STELIANA.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 714

din data de 28 noiembrie 2005

 

 

Obiect:   concesionarea terenului situat în Braşov, str. Uranus nr.11, în vederea realizării unui acces din
exterior, beneficiară Antonescu Andreea Steliana;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 48.130/2005, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Uranus nr. 11, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiară Antonescu Andreea Steliana;
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, (privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor, precum şi prevederile Legii nr. 7/1996 a Cadastrului şi publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f , h   şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr. 17248 Braşov, cu nr. top. 13795/7501/4/19, în conformitate cu C.U. nr. 4.059/2005, eliberat de Primăria Municipiului Braşov şi Documentaţiei Cadastrale întocmită de ing. Zaharia Cosmin.
 
 
Art. 2. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Uranus nr. 11, identificat prin C.F. nr. 17248 Braşov, cu nr. top. 13795/7501/4/19/3 în suprafaţă de 7,20 m.p., către Antonescu Andreea Steliana.
 
 
Art. 3. Preţul terenului menţionat la art. 2, este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 Euro/m.p., ce se va plăti în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata .
 
 
Art. 4. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani .
 
 
Art. 5.  Destinaţia terenului conform C.U. nr. 270/2005 este de realizare a unui acces din exterior şi construire windfang la imobilul înscris în C.F. nr. 31206 Braşov, cu nr. top. 13795/7501/6/I.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.