Hotărârea nr. 713/2005

DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA;PE PERIOADA EXISTENTEI CONSTRUCTIEI;A TERENULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 37294/N;BRASOV;NR. TOP. 9607-9608;TOTUL/1/3;IDENTIFICAT CU NUMAR CAD 2417 CATRE MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR INSPECTORATUL JUDETEAN DE P

 

 

HOTĂRÂREA NR. 713

din data de 28 noiembrie 2005

 

 

Obiect:   darea în folosinţă gratuită, pe   perioada existenţei construcţiei, a terenului înscris în   C.F. nr. 37294/N, Braşov, nr. top. 9607-9608,totul/1/3, identificat cu număr cad 2417 către Ministerul Administraţiei şi Internelor Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov (str. 13 Decembrie - teren aferent fostului Club Rulmentul ) ;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Intabulări Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 80.245/2005, prin care s-a propus radierea dreptului de administrare al Uzinei Rulmentul Braşov ;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f , art. 126 si art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,   
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă radierea dreptului de administrare operativă a S.C RULMENTUL S.A. asupra terenului identificat în C.F. 37294/N sub nr. top. 9607-9608, totul/1/3, identic cu nr. cadastral 2417 .
 
 
Art. 2. Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe perioada existenţei construcţiei, a terenului identificat la art. 1 către Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov
 
 
Art. 3. Dreptul de folosinţă gratuită încetează în cazul înstrăinării imobilului de către Ministerul Administraţiei şi InternelorInspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.