Hotărârea nr. 712/2005

APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI I.N.R. MANAGEMENT REAL ESTATE BUCURESTI S.R.L. PENTRU CONSTRUIREA SI EXPLOATAREA ÎN COMUN A UNUI TEREN DE GOLF ÎN POIANA BRASOV (POIANA STICLARIEI).

 

 

HOTĂRÂREA NR. 712

din data de 28 noiembrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea asocierii între Municipiul Braşov şi I.N.R. MANAGEMENT REAL ESTATE
BUCURESTI S.R.L. pentru construirea şi exploatarea în comun a unui teren de golf în Poiana Braşov (Poiana Sticlăriei);
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulări Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 80.276/2005, prin care se propune aprobarea asocierii între Municipiul Braşov şi I.N.R. MANAGEMENT REAL ESTATE BUCUREŞTI S.R.L., pentru construirea şi exploatarea în comun a unui teren de golf în Poiana Braşov (Poiana Sticlăriei);
Având în vedere prevederile Codului Comercial, Cap. II, Secţiunea I, art. 251 - 256;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
                In temeiul art. 38, lit. f , x   şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.  Se aprobă asocierea Municipiului Braşov cu I.N.R. MANAGEMENT REAL ESTATE BUCURESTI S.R.L., în vederea realizării obiectivului de investiţii "Construire şi exploatare teren de golf în Poiana Braşov (Poiana Sticlăriei)".
 
 
Art. 2. Se aprobă constituirea unei comisii de negociere a clauzelor contractuale compusă din preşedinţii comisiilor 1, 2, 3, 5 şi 6 ale Consiliului Local sau înlocuitorii acestora şi 3 (trei) reprezentanţi ai executivului ce vor fi desemnaţi prin Dispoziţie de Primar.
 
 
Art. 3. Contractul de asociere între Municipiul Braşov şi I.N.R. MANAGEMENT REAL ESTATE BUCURESTI S.R.L. va fi supus spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Braşov.
 
 
Art. 4. Se va întocmi documentaţia tehnică de identificare a terenului aferent obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.