Hotărârea nr. 711/2005

SCHIMBAREA SEDIULUI SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A INSTITUTIILOR DE ÎNVATAMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT SI A INSTITUTIILOR DE CULTURA FINANTATE DE LA BUGETUL LOCAL (S.P.I.C. BRASOV) SI MODIFICAREA H.C.L. NR. 181/2005.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 711

din data de 28 noiembrie 2005

 

 

Obiect: schimbarea sediului Serviciului Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură finanţate de la bugetul local (S.P.I.C. Braşov) şi modificarea H.C.L. nr. 181/2005;
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov,întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură finanţate de la bugetul local Braşov, întocmit de Biroul Juridic Licitaţii Contracte, înregistrate sub nr. 80.378/2005, prin care s-a propus modificarea H.C.L nr. 181/2005;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. e, i şi art. 46 (1)    din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se modifică art. 3 din H.C.L. nr. 181/2005, privind înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură finanţate de la bugetul local, care va avea următorul conţinut :
Sediul Serviciului Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură finanţate de la bugetul local (S.P.I.C.), va fi în Braşov, strada Olteţ nr. 11.”
 
  Art. 2. Schimbarea sediului Serviciului Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură finanţate de la Bugetul Local se va face fără efectuarea de modificări în Cartea Funciară.
 
 Art. 3. Hotărârea Consiliului Local Braşov nr. 181/2005, astfel modificată, va fi republicată.
   
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi directorul executiv al Serviciului Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură finanţate de la Bugetul Local, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA  NR. 181   Din data de :  11 aprilie 2005                           republicată conform H.C.L nr. 711 din data de 28 noiembrie 2005
 
                Obiect:   înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de
                                stat şi a instituţiilor de cultură finanţate de la bugetul local;
 


 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 22.446/2005 ale Biroului Învăţământ din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care s-a propus înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a instituţiilor de cultură finanţate de la bugetul local;
                Având în vedere prevederile Cap. I, art. 1, Cap. II, art. 19 din anexa la H.G. nr. 538/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat; O.G. nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003; Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; O.U.G.   nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 – 7 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. e, i, art. 46, pct. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale   nr.   215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
                 Art. 1.   Se aprobă înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a instituţiilor de cultură finanţate de la bugetul local.
 
 
Art. 2. Serviciului Public de Administrare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a instituţiilor de cultură finanţate de la bugetul local, instituţie publică de interes local, este persoană juridică română, se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare.
 
 
Art. 3. Sediul Serviciului Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură finanţate de la bugetul local (S.P.I.C.), va fi în Braşov, strada Olteţ nr. 11.
 
 
Art. 4.   Serviciul public nou înfiinţat va avea ca obiect de activitate fundamentarea necesarului de lucrări de reparaţii şi investiţii, precum şi gestionarea fondurilor alocate pentru realizarea acestora la instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat şi a instituţiilor de cultură finanţate de la bugetul local.
 
 
Art. 5.   În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, Serviciul Public de Administrare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a instituţiilor de cultură finanţate de la bugetul local va prezenta spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Braşov, organigrama, statul de funcţii, bugetul de venituri şi cheltuieli şi regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului.
 
 
Art. 6. În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, bunurile proprietatea Municipiului Braşov ce urmează a fi gestionate de serviciul public nou înfiinţat vor fi predate acestuia, respectiv preluate pe bază de protocol.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 02 -
 
 
Art. 7.    Finanţarea Serviciului Public de Administrare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a instituţiilor de cultură finanţate de la bugetul local se va face din venituri proprii şi subvenţie din bugetul local.
 
 
Art. 8.   Se numeşte domnul FRÂNCULESCU SEPTIMIU, în funcţia de director interimar al Serviciului Public de Administrare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a instituţiilor de cultură finanţate de la bugetul local până la ocuparea postului prin concurs.
 
 
Art. 9. Personalul din cadrul Biroului Învăţământ se transferă în interesul serviciului la instituţia nou înfiinţată păstrându-şi funcţiile, salarizarea şi atribuţiile conform fişei posturilor.
 
 
Art. 10.   Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.