Hotărârea nr. 710/2005

APROBAREA LISTEI NOMINALE A BENEFICIARILOR ABONAMENTELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE LUNA NOIEMBRIE 2005.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 710

din data de 28 noiembrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea listei nominale a beneficiarilor abonamentelor pe mijloacele de transport în comun
pe luna noiembrie 2005;
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2005
Analizând Expunerea de motive si Raportul de Specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale, înregistrate cu nr. 15.674 din 16 noiembrie 2005, prin care s-a propus aprobarea listei nominale a beneficiarilor abonamentelor pe mijloacele de transport în comun pe luna noiembrie 2005;
                 Având în vedere art. 18, lit. (j) şi art. 19, lit. (g) din Legea nr. 519/2002, privind protecţia specială a persoanelor cu handicap; Legea nr. 343 din 12 iulie 2004; art. 4, alin. (2) din Ordinul 290 din 17 aprilie 2003 privind aprobarea normelor metodologice pentru modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban şi interurban; H.C.L. nr. 71/2003, republicată, privind organizarea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. i , s   şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă lista nominală a beneficiarilor abonamentelor pe mijloacele de transport în comun pe luna noiembrie 2005, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Direcţia de Servicii Sociale prin Serviciul Resurse Umane şi Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.