Hotărârea nr. 71/2005

OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII : "REABILITARE RETELE SECUNDARE DE ÎNCALZIRE SI APA CALDA DE CONSUM - CARTIER CARFIL"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDIN

HOTĂRÂREA NR. 71


Obiect: Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Reabilitare reţele secundare de încălzire şi apă caldă de consum - Cartier Carfil".


Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 7 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. ad. 6.092 din 2 februarie 2005, ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care s-a propus aprobatea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Reabilitare reţele secundare de încălzire şi apă caldă de consum- Cartier Carfil";
Având în vedere O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice, Art. 40;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul Art. 38, lit. l, m şi n din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii, tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Reabilitare reţele secundare de încălzire şi apă caldă de consum - Cartier Carfil": 
- Valoarea totală                - 18.057.785 mii lei (440.434 Euro)
- din care C + M               - 6.814.784 mii lei
- durata de realizare           - 60 zile
1 Euro = 41.000 lei la 16 iulie 2004
Art. 2. Primarul municipiului Braşov şi S.C. "CET Braşov" S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.