Hotărârea nr. 707/2005

ACORDUL PENTRU PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV CU JUDETUL BRASOV SI COMUNA HARMAN LA ÎNFIINTAREA UNEI SOCIETATII COMERCIALE CARE VA REALIZA OBIECTIVUL : “ SPITALUL CLINIC DE URGENTA BRASOV".

 

 

HOTĂRÂREA NR. 707

din data de 28 noiembrie 2005

 

 

 
Obiect: acordul pentru participarea Municipiului Braşov cu Judeţul Braşov şi Comuna Hărman la
înfiinţarea unei societăţii comerciale care va realiza obiectivul : “ Spitalul Clinic de Urgenţă
Braşov”;
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2005;
               Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrate sub nr. 80.273/2005, prin care s-a propus acordul pentru participarea Municipiului Braşov cu Judeţul Braşov şi Comuna Hărman la înfiinţarea unei societăţii comerciale care va realiza obiectivul “ Spitalul Clinic de Urgenţă Braşov”;
                Având în vedere art. 31, alin. 2 din O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. i, x, y şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
                Art. 1.    Se aprobă participarea Municipiului Braşov cu Judeţul Braşov şi Comuna Hărman la înfiinţarea unei societăţii comerciale care va realiza obiectivul “ Spitalul Clinic de Urgenţă Braşov”.
 
                Art. 2.    Obiectul principal de activitate al societăţii comerciale constituită în vederea construirii “ Spitalului Clinic de Urgenţă Braşov” este “ FURNIZAREA DE SERVICII MEDICALE DE URGENŢĂ”.
 
                Art. 3.    Se desemnează reprezentanţii Municipiului Braşov la negocierile ce se vor purta în vederea materializării acestei participări a Municipiului Braşov cu Judeţul Braşov şi Comuna Hărman în vederea înfiinţării societăţii comerciale care va realiza obiectivul “ Spitalul Clinic de Urgenţă Braşov”, după cum urmează:
- Domnul Viceprimar Gabriel Andronache                  - preşedinte
- Domnul Viceprimar Adrian Gabor                              - membru
- Domnul consilier Paul Becheanu                                 - membru
- Domnul consilier Imre Gabor                                        - membru
- Doamna consilier Minerva Gurgu                                - membru
- Domnul consilier Sorin Grigorescu                              - membru
- Domnul consilier Ladislau Hathazi                             - membru
 
                Art. 4.    Actul constitutiv al societăţii comerciale menţionată la art. 1 va fi supus aprobării Consiliului Local Braşov într-o şedinţă viitoare.
 
                Art. 5.    Pe data prezentei se revocă H.C.L. nr. 189/2005 privind asocierea Consiliului Local Braşov cu Consiliul Judeţean Braşov şi Consiliul Local Hărman, în vederea realizării obiectivului “Spitalul Clinic Universitar Braşov”.
 
                Art. 6.    Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.