Hotărârea nr. 706/2005

PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV LA CONSTITUIREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI ÎN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI “AEROPORTUL INTERNATIONAL BRASOV”.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 706

din data de 28 noiembrie 2005

 

 

Obiect: participarea Municipiului Braşov la constituirea unei societăţi comerciale pe acţiuni în vederea
realizării obiectivului “AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BRAŞOV”;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive a Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrată cu nr. 79.705/2005 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat cu nr.79.705/200, prin care se propune participarea Municipiului Braşov la constituirea unei societăţi comerciale pe acţiuni în vederea realizării obiectivului                 “AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BRAŞOV”,
Având în vedere prevederile art. 31, alin. 2 din O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare şi prevederile Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, cu modificările ulterioare,
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 , 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov,
În temeiul art. 38, lit. i , x   şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
               
H O T Ã R Ã Ş T E :
 
                Art. 1.    Se aprobă participarea Municipiului Braşov, alături de Judeţul Braşov, Oraşul Ghimbav, Judeţul Covasna şi Judeţul Harghita, la înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni în vederea realizării obiectivului “AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BRAŞOV”.
 
                Art. 2.    Se desemnează preşedinţii comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov sau înlocuitorii de drept ai acestora, precum şi trei persoane din cadrul executivului, ce vor fi numiţi de Primarul Municipiului Braşov prin dispoziţie, să participe la negocierile ce se vor purta în vederea înfiinţării societăţii comerciale menţionate la art. 1.
 
                Art. 3.    Persoanele menţionate la art. 2 vor supune aprobării Consiliului Local Braşov proiectul actului constitutiv al societăţii comerciale menţionate la art. 1, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.
 
                Art. 4.    Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.