Hotărârea nr. 704/2005

TRANSMITEREA FARA PLATA A AUTOTURISMULUI MARCA DACIA;NUMAR DE CIRCULATIE BV – 18 - PMB;CATRE FILARMONICA BRASOV.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 704

din data de 28 noiembrie 2005

 

 

Obiect: transmiterea fără plată a autoturismului marca DACIA, număr de circulaţie BV – 18 - PMB,
către Filarmonica Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate ale Direcţiei Integrare Europeană, înregistrate cu nr. 79.375/2005, privind transmiterea fără plată a autoturismului marca DACIA 1300, număr de circulaţie BV – 18 - PMB, către Filarmonica Braşov;
Având in vedere prevederile H.G. nr. 841 din 23 octombrie 1995, modificată prin H.G. nr. 966/1998, privind transmiterea fără plată a bunurilor aparţinând instituţiilor publice şi Legea Contabilităţii nr. 82/1991, republicată;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin 2, lit. l, n si art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă transmiterea fără plată a autoturismului marca DACIA cu număr de circulaţie  BV – 18 - PMB, an de fabricaţie: 1999, număr de identificare: UU1R13311X2859664, număr de inventar: 240087, valoare de inventar: 10.318,59 RON, către Filarmonica Braşov. Cheltuielile şi taxele de înmatriculare vor fi suportate de către Filarmonica Braşov.
 
 
Art. 2. Începând cu data prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 493 din 27 septembrie 2005, privind darea în folosinţă gratuită către Direcţia Fiscală a unui autoturism.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Filarmonica Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.