Hotărârea nr. 703/2005

ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE POTRIVIT LEGII NU EXISTA OBLIGATIVITATEA ÎNMATRICULARII.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 703

din data de 28 noiembrie 2005

 

 

Obiect: înregistrarea vehiculelor pentru care potrivit legii nu există obligativitatea înmatriculării;
 
               
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 79.456 din 21 noiembrie 2005, prin care se supune aprobării proiectul de hotărâre având ca obiect “Înregistrarea vehiculelor pentru care potrivit legii nu există obligativitatea înmatriculării”;
                Având în vedere prevederile art. 12, art. 14, art. 16 şi 18 din O.U.G. nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi prevederile art. 41 - 48 din H.G. nr. 85/2003, privind Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 şi prevederile art. 25 din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare;
                Văzând adresa Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Poliţia Rutieră, transmis cu nr. 368.658 din 27 aprilie 2005, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 31.196 din   3 mai 2005 şi adresa nr. 8.053/2005, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 51.795/2005, transmisă de Registrul Auto Român,
   Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
      În temeiul art. 38, alin. 3 şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.  Tramvaiele, troleibuzele, maşinile autopropulsate pentru lucrări, maşinile agricole sau forestiere, vehicule cu tracţiune animală, precum şi cele pentru care potrivit legii nu există obligaţia înmatriculării şi ale căror proprietari au domiciliul stabil sau sediul în municipiul Braşov se înregistrează la Primăria Municipiului Braşov.
 
Art. 2. 1. Vehiculele, prevăzute la art.1, utilizate în baza unui contract de leasing se vor înregistra pe numele proprietarului de drept, respectiv societatea de leasing, la solicitarea în scris a acestora.
              2. În situaţia în care societatea de leasing are sediul în altă localitate din ţară sau din străinătate, înregistrarea vehiculului se va face pe numele utilizatorului care are domiciliul sau sediul în municipiul Braşov, pe baza unei procuri speciale eliberate de proprietarul de drept respectiv societatea de leasing din care să rezulte expres dreptul de înregistrare a vehiculului pe numele utilizatorului. În acest caz pe certificatul de înregistrare al vehiculului se va menţiona numele utilizatorului şi perioada de valabilitate - până la expirarea contractului de leasing.
             3. La data când utilizatorul devine proprietar de drept al vehiculului înregistrat este obligat să comunice, acest fapt, în scris Primăriei Municipiului Braşov pentru efectuarea menţiunii în registrul de înregistrare şi eliberarea unui nou certificat de înregistrare în calitate de proprietar.
 
Art. 3. Înregistrarea şi radierea vehiculelor prevăzute la art. 1 se face de către Direcţia Tehnică a Primăriei Municipiului Braşov prin Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei care ţine evidenţa tuturor vehiculelor înregistrate sau radiate.
 
Art. 4.  (1) O data cu înregistrarea vehiculelor, Direcţia Tehnică prin Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei eliberează un certificat de înregistrare şi plăcuţele cu numărul de înregistrare.
                                (2) Modelul şi conţinutul Certificatelor de înregistrare precum şi caracteristicile plăcutelor cu numărul de înregistrare atribuit sunt prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
                                (3) Modelul şi conţinutul permiselor de Liberă Trecere sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
                                (4) Certificatele de înregistrare al vehiculelor menţionate la art. 1 vor fi semnate de directorul executiv al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.
                                (5) Certificatul de înregistrare al vehiculului şi plăcuţele cu numărul de înregistrare atribuit se eliberează personal, proprietarului de vehicul sau împuternicitului, delegatului acestuia sau utilizatorului după caz.
 
Art. 5. Proprietarii sau utilizatorii (în condiţiile art. 2) de vehicule, care potrivit legii nu se supun înmatriculării, sunt obligaţi să solicite Primăriei Municipiului Braşov înregistrarea acestora înainte de a le pune în circulaţie, ori să ceară radierea lor din evidenţe.
 
 
 
- 02 -
 
Art. 6. În vederea înregistrării vehiculelor prevăzute la art. 1, solicitanţii vor prezenta următoarele documente:
- cerere;
- actul de identitate al solicitantului în cazul persoanelor fizice şi certificatul de înmatriculare de la Registrul Comerţului în cazul persoanelor juridice, (original şi copie);
- actul de proprietate al vehiculului redactat în limba română (original şi copie);
- contractul de leasing şi proces - verbal de predare - primire al vehiculului, redactat în limba română, după caz, (original şi copie);
- procură specială redactată sau tradusă în limba română, eliberată de proprietarul de drept al vehiculului, respectiv societatea de leasing din care să rezulte expres dreptul de înregistrare al vehiculului pe numele utilizatorului (după caz);
- declaraţie pe propria răspundere dată de conducătorul legal al persoanei juridice sau declaraţia în formă autentică dată de persoana fizică din care să rezulte că vehiculele cu datele de identificare, ce fac obiectul înregistrării fac parte din patrimoniul propriu şi precizarea titlului în temeiul căruia au fost dobândite (pentru cazul în care nu deţine actul legal de proprietate al vehiculelor);
- dovada de plată a taxei de înregistrare;
- dovada de plată a plăcuţelor cu numărul de înregistrare;
- dovada că vehiculul ce face obiectul înregistrării nu se supune omologării, eliberată de Registrul Auto Român – Reprezentanţa Braşov;
- Documentele doveditoare redactate într-o limbă străină vor fi traduse în limba română de către un traducător autorizat;
- Documentele originale se restituie pe loc după confruntarea cu copiile acestora.
 
                Art. 7.  (1) Radierea din evidenta circulaţiei a vehiculelor înregistrate se face de către autoritatea care a efectuat înregistrarea.
                             (2) Proprietarii sau utilizatorii (după caz) de vehicule înregistrate sunt obligaţi să solicite radierea din evidenţa a acestora, în termen de 30 de zile, în următoarele cazuri:
- la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane;
- la schimbarea domiciliului sau sediului în raza de competenţă a altei unităţi administrativ-teritoriale decât aceea unde vehiculul este înregistrat;
- la scoaterea definitiva din România a vehiculului;
- când vehiculul a devenit impropriu din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumul public şi proprietarul face dovada că acesta este dezmembrat de un agent economic autorizat potrivit legii;
- când utilizatorul vehiculului, în baza unui contract de leasing, nu mai are această calitate din diverse motive;
              (3) În cazul furtului, radierea din circulaţie se efectuează după 90 zile de la data înregistrării plângerii, la solicitarea proprietarului.
              (4) Vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurator se radiază în baza ordonanţei motivate a procurorului sau a încheierii instanţei de judecată.
             (5) Proprietarul sau utilizatorul vehiculului poate solicita radierea acestuia dacă nu mai doreşte să-l păstreze în circulaţie, cu condiţia depozitării lui în alte spaţii decât cele aparţinând domeniului public.
              (6) Se radiază din oficiu vehiculul abandonat ori fără stăpân, în condiţiile prevăzute de lege.
                                (7) Radierea vehiculelor se face pe baza depunerii următoarelor documente:
- cererea solicitantului în care se menţionează motivul radierii;
- actul de identitate al solicitantului în cazul persoanelor fizice şi certificatul de înmatriculare de la Registrul Comerţului în cazul persoanelor juridice, (original şi copie);
- certificatul de înregistrare în original ;
- plăcuţele cu numărul de înregistrare;
- documente care atestă faptul că a intervenit una din situaţiile prevăzute la pct. 2.
 
Art. 8.   Proprietarul sau utilizatorul (după caz) vehiculului înregistrat va declara pe propria răspundere autorităţii emitente pierderea sau distrugerea certificatului de înregistrare şi va solicita eliberarea unui nou document.
În baza acestei declaraţii Direcţia Tehnică, Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei va elibera un nou certificat de înregistrare şi va anula totodată, documentul eliberat anterior.
 
Art. 9.  Proprietarul sau utilizatorul (după caz) vehiculului înregistrat va declara pe propria răspundere autorităţii emitente pierderea sau distrugerea plăcuţelor cu numărul de înregistrare şi va solicita eliberarea unor noi plăcute.
În baza acestei declaraţii   şi a achitării anticipate a contravalorii plăcuţelor, Direcţia Tehnică, Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei va procura şi elibera noi plăcute cu numărul de înregistrare.
 
 
 
 
 
- 03 -
 
                Art. 10.  (1) Taxa de înregistrare a vehiculelor prevăzute la art. 1 este 600.000 lei (60 RON) iar plăcuţele cu numărul de înregistrare se vor achita la nivelul preţului de achiziţie a acestora, excepţie fac vehiculele cu tracţiune animală pentru care nu se achită taxă de înregistrare.
                                (2) Vehiculele aparţinând Primăriei Municipiului Braşov precum şi instituţiilor publice, regiilor autonome, societăţilor comerciale şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov sunt scutite de la plata taxei de înregistrare
                                (3) Taxa de înregistrare va fi actualizată anual prin grija Direcţiei Fiscale.
                                (4) Sumele încasate din plata taxelor de înregistrare constituie venituri la bugetul local şi din contravaloarea plăcuţelor cu numărul de înregistrare constituie venit la bugetul local al Municipiului Braşov.
 
                Art. 11. Valoarea de achiziţie a certificatelor de înregistrare şi a plăcuţelor cu numărul de înregistrare va fi achitată din veniturile realizate din tarifele de utilizare drumuri publice.
 
                Art. 12.  Traseele de circulaţie pentru vehiculele prevăzute la art. 1 se stabilesc după cum urmează:
Tramvaiele şi troleibuzele vor circula pe traseele şi orarele stabilite de R.A.T. Braşov funcţie de gradul de aglomerare cu călători.
Vehiculele destinate lucrărilor de construcţii şi maşinile forestiere pot circula numai pe baza permiselor de Liberă Trecere, eliberate de Primăria Municipiului Braşov, şi numai pe traseele stabilite prin acestea respectiv de la locul de garare la punctele de lucru şi retur.
Pentru aceste vehicule se vor elibera L.T. - uri zilnice cu valabilitate pentru ziua deplasării la şi de la punctul de lucru. Contravaloarea unui asemenea L.T. este egală cu cea a L.T - urilor zilnice pentru autovehiculele cu greutatea maximă peste 3,5 tone stabilită prin hotărâri ale Consiliului Local.
Maşinile agricole pot circula numai pe străzile din cartierul Stupini, (excepţie D.N. 13) pentru efectuarea de lucrări agricole, fără permis de Liberă Trecere.
Vehiculele cu tracţiune animală pot circula numai pe străzile din cartierul Stupini (excepţie D.N. 13) fără permis de Liberă Trecere.
Posesorii de certificate de producător pot circula cu vehiculele cu tracţiune animală pentru transportul produselor în vederea comercializării în Piaţa Tractorul, numai cu permis L.T. eliberat gratuit de Primăria Municipiului Braşov pe următorul traseu: str. Plugarilor, D. Anghel, Calea Feldioarei, Abatorului, Buzeşti, Independenţei – barieră CF.
 
Art. 13.   (1) Se interzice circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor prevăzute la art. 1, neînregistrate ori care nu poartă plăcuţele cu numărul de înregistrare precum şi a vehiculelor radiate din evidenţă.
                                 (2) Se interzice circulaţia vehiculelor prevăzute la art. 1, pe alte trasee decât cele stabilite prin prezenta hotărâre şi prin permisele de Liberă Trecere
                                (3) Se interzice circulaţia, tractoarelor şi vehiculelor cu tracţiune animală pe străzile din municipiul Braşov excepţie fac străzile din cartierul Stupini, unde se pot deplasa în condiţiile stabilite la art. 12.
                                (4) Se interzice punerea în circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic şi de siguranţa circulaţiei.
                                (5) Se interzice circulaţia pe drumurile publice din municipiul Braşov a vehiculelor cu şenile fără bandaje de protecţie
                                (6) Se interzice staţionarea vehiculelor pe drumurile publice.
 
                Art. 14.  Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002. privind circulaţia pe drumurile publice, H.G. nr. 85/2003, pentru aprobarea regulamentului de aplicare a O.U.G.              nr. 195/2002, şi Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor L.T. pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Braşov.
 
Art. 15. Constituie contravenţii, pe lângă faptele prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice şi H.G. nr. 85/2003, privind Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, şi următoarele fapte săvârşite de conducătorii de vehicule, proprietarii de vehicule sau utilizatorii (după caz) şi se sancţionează după cum urmează:
- nerespectarea prevederilor art. 2, pct. 3 şi art. 7, pct. 2 – amendă între 1.500.000 - 5.000.000 lei (150 - 500 RON);
- nerespectarea prevederilor art. 13, pct. 1, 2 şi 3 – amendă între 600.000 - 800.000 lei (60 - 80 RON);
- nerespectarea prevederilor art. 13, pct. 5 – amendă între 5.000.000 - 10.000.000 lei (500 – 1.000 RON);
- nerespectarea prevederilor art. 13, pct. 6 – amendă între 1.000.000 - 3.000.000 lei (100 - 300 RON)
 
                Art. 16. (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către poliţişti şi alte persoane împuternicite de primar conform legii.
(2) Împotriva procesului - verbal de constatare şi sancţionarea contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acesteia.
(3)     Plângerea însoţită de o copie a procesului - verbal se va depune la registratura instituţiei din care face parte agentul constatator care a încheiat procesul - verbal şi a aplicat sancţiunea iar soluţionarea se va face de instanţa competentă.
 
- 04 -
 
 
Art. 17. Contravenţiilor prevăzute la art. 15 le sunt aplicabile dispoziţiile O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002 cu modificările ulterioare.
 
 
                Art. 18.  Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, la solicitarea Poliţiei Municipiului Braşov va furniza date din evidenţa vehiculelor înregistrate.
 
 
                Art. 19. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L nr. 322/2005 având ca obiect “Înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării” şi H.C.L nr. 567/2005 având ca obiect modificarea H.C.L nr. 322/2005.
 
 
                Art. 20.   Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.