Hotărârea nr. 702/2005

APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU AMENAJAREA UNITARA A SPATIILOR COMERCIALE LA PARTERUL BLOCURILOR DE LOCUINTE ÎN MUNICIPIUL BRASOV PE ARTERELE: B-DUL 15 NOIEMBRIE;STR. IULIU MANIU;STR. TOAMNEI;B-DUL GRIVITEI;STR. 13 DECEMBRIE;STR. ZIZINULUI;CALEA BU

 

 

HOTĂRÂREA NR. 702

din data de 28 noiembrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea Regulamentului pentru amenajarea unitară a spaţiilor comerciale la parterul blocurilor de locuinţe în Municipiul Braşov pe arterele: B-dul 15 Noiembrie, str. Iuliu Maniu, str. Toamnei, B-dul Griviţei, str. 13 Decembrie, str. Zizinului, Calea Bucureşti;
 
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Autorizări şi Disciplina în Construcţii, înregistrate cu nr. 80.411/2005 , privind aprobarea Regulamentului pentru amenajarea unitară a spaţiilor comerciale la parterul blocurilor de locuinţe de pe arterele principale de circulaţie,
Având în vedere art. 10, art. 32 şi art. 49 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 53 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. k   şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă regulamentul de urbanism care va sta la baza emiterii autorizaţiilor de construire pe arterele cuprinse în studiu.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.