Hotărârea nr. 701/2005

APROBAREA DOCUMENTATIEI ”P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA;GARAJ;MAGAZIE;ÎMPREJMUIRE TEREN;STR. GARII;STUPINI;BRASOV”.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 701

din data de 28 noiembrie 2005

 

 

Obiect:  aprobarea documentaţiei ”P.U.D. - Construire locuinţă, garaj, magazie, împrejmuire teren,
 str. Gării, Stupini, Braşov”;
 
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 72.863 din 24 octombrie 2005, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire locuinţă, garaj, magazie, împrejmuire teren, str. Gării, Stupini, Braşov”;              
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. c  şi art. 46 (1)  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ã R Ã Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă   documentaţia “P.U.D. - Construire locuinţă, garaj, magazie, împrejmuire teren, str. Gării, Stupini, Braşov” , beneficiari CRISTEA IOANA şi CONSTANTIN PĂUN.
 
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.