Hotărârea nr. 700/2005

APROBAREA DOCUMENTATIEI „P.U.D. - EXTINDERE CONSTRUCTIE ÎN REGIM DE ÎNALTIME P + E + M;STR. IANCU JIANU;NR. 10;BRASOV”.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 700

din data de 28 noiembrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea documentaţiei „P.U.D. - Extindere construcţie în regim de înălţime P + E + M,
str. Iancu Jianu, nr. 10, Braşov”;
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 68.351 din 6 octombrie 2005,  prin care s-a propus aprobarea documentaţiei „P.U.D. - Extindere construcţie în regim de înălţime P + E + M, str. Iancu Jianu, nr. 10, Braşov”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism,
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. c   şi   art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ã R Ã Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia „P.U.D. - Extindere construcţie în regim de înălţime P + E + M, str. Iancu Jianu, nr. 10, Braşov”.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.