Hotărârea nr. 70/2005

OBIECT: PRELUAREA DE CATRE MUNICIPIUL BRASOV A 5 % DIN CAPITALUL SOCIAL AL S.C. FOTBAL CLUB BRASOV S.A., REPREZENTÂND 50 DE ACTIUNI, PRECUM SI PRELUAREA A 125 DE ACTIUNI URMARE A MAJORARII CAPITALULUI SOCIAL CU 50 %; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIP

HOTĂRÂREA NR. 70

Obiect: Privind preluarea de către municipiul Braşov a 5% din capitalul social al S.C. Fotbal Club Braşov S.A., reprezentând 50 de acţiuni, precum şi preluarea a 125 de acţiuni urmare a majorării capitalului social cu 50%.


Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 7 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive întocmită de reprezentantul Municipiului Braşov în Consiliul de Administraţie al S.C. Fotbal Club Braşov S.A. şi raportul de specialitate nr. ad. 102.422/2005 şi Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Servicii Interne, prin care se propune preluarea în condiţiile legii, a 50 deactiuni de la S.c. Fotbal Club Bra:jov S.A., reprezentfmd 5% din capitalul social al societăţii, precum şi preluarea a 125 de actiuni a câte 32.881.000 lei fiecare, reprezentand majorarea capitalului social al societiitii cu 50%; 
Văzând adresa nr. 147 din 3 februarie 2005 al S.C Fotbal Club Braşov S.A. şi procesul-verbal al şedinţei Adunări, Generale a Acţionarilor desfăşurarii în data de 24 ianuarie 2005;
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, privind societăţile comerciale;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate 1,4 şi 5 ale Consiliului Local;
În temeiul Art. 38, lit. d, f, p şi Art. 125, alin. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea în condiţiile legii, a 5% din capitalul social al S.C Fotbal Club Braşov S.A., reprezentând echivalentul a 50 de acţiuni cu o valoare nominală de 32.881.000 lei pentru o acţiune şi o valoare totală de 1.644.050.000 lei, astfel Municipiul Braşov deţinând 250 de acţiuni cu o valoare nominală de 32.881.000 lei pentru fiecare acţiune, echivalentul a 25 % din capitalul social.
Art. 2. Se aprobă preluarea, în condiţiile legii, a 125 de acţiuni cu o valoare nominală de 32.881.000 lei pentru o acţiune şi o valoare totală de 4.110.125.000 lei, reprezentând majorarea capitalului social al S.C Fotbal Club Braşov S.A. cu 50% (250 acţiuni x 50% majorare = 125 acţiuni).
Art. 3. Se aprobă plata din bugetul local, respectiv de la Capitolul 59.02.70 ,,Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret cheltuieli de capital", respectiv alte cheltuieli de investiţie, a sumei de 1.644.050.000 lei, ce face obiectul Art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă plata din bugetul local, respectiv de la Capitolul 59.02.70 "Alte instituţii şi acţiuni privind cultură, religia şi activitatea sportivii şi de tineret cheltuieli de capital", respectiv alte cheltuieli de investiţie, a sumei de 4.110.125.000 lei, ce face obiectul Art. 2 din prezenta hotărâre.
Art. 5. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri şi va semna contractele de cesiune.