Hotărârea nr. 7/2005

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - HALA METALICA CU DESTINATIA DE SPATIU COMERCIAL (DEPOZIT), BIROURI SI ATELIER MECANIC, B-DUL GRIVITEI NR. 1 K, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26

HOTĂRÂREA NR. 7


Obiect: aprobarea documentaţiei "P. U.D. - Hală metalică cu destinaţia de spaţiu comercial (depozit ), birouri şi atelier mecanic, B-dul Griviţei nr. 1 K, Braşov";


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 56.005 din 23 noiembrie 2004, ale Serviciului Amenajarea Teritoriului, Protecţia Mediului şi Gestiune Date Urbane, prin care s-apropus aprobarea documentatiei "P. U.D. - Hală metalică cu destinaţia de spafiu comercial (depozit), birouri şi atelier mecanic, B-dul Griviţei nr. 1 K, Braşov"

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi
avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
 În temeiul art. 38, lit. c şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Hală metalică cu destinaţia de spaţiu comercial (depozit), birouri şi atelier mecanic, b-dul Griviţei nr. 1 K, Braşov", iniţiată de Maria Luca şi Marica Tekla Clara şi elaborata de S.C. DANINA STAR S.R.L., terenul fiind în proprietatea beneficiarilor, conform extrasului C.F. nr. 32046 din 15 septembrie 2004, înscris in C.F. nr. 12932, sub nr. top. 1Oş13/3/912/1/1/1, având suprafaţa totală de 2.155 m.p.
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.