Hotărârea nr. 699/2005

APROBARE “P.U.D. – CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA CALEA BUCURESTI F.N.;BRASOV”.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 699

din data de 28 noiembrie 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. – Construire locuinţă unifamilială Calea Bucureşti f.n., Braşov”;
 
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului, Protecţia Mediului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 70.283 din 13 octombrie 2005, prin care s-a propus avizarea documentaţiei “P.U.D. – Construire locuinţă unifamilială, str. Calea Bucuresti f.n., Braşov”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată şi completată ulterior, şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism,
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. c    şi art. 46 (1)   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ã R Ã Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă Etapa 1 din documentaţia “P.U.D. - Construire locuinţă unifamilială, Calea Bucureşti f.n., Braşov”, iniţiată de Moaşa Tudor Aurel, elaborată de Arh. Delibaş Ioan.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.