Hotărârea nr. 698/2005

APROBARE “P.U.D. - BUSINESS CENTER BRASOV - STR. C. IONESCU F.N. - ZONA CALEA BUCURESTI (CANAM)".

 

 

HOTĂRÂREA NR. 698

din data de 28 noiembrie 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. - Business Center Braşov - Str. C. Ionescu f.n. - zona Calea Bucureşti (CANAM)”;
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2005;
               Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 77.538 din 11 noiembrie 2005, prin care s-a propus aprobarea : “P.U.D. - Business Center Braşov - Str. C. Ionescu f.n., zona Calea Bucureşti (CANAM)”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată prin Legea nr. 453/2001 ;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. c   şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001;
 
 
 
                                                                    H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Business Center Braşov, Str. C. Ionescu f.n. – zona Calea Bucureşti (CANAM)”, iniţiată de către S.C. BENVENUTO COM S.R..L pentru S.C. RAVENSALDE INVESTMENTS S.R.L. Braşov, în calitate de proprietar al terenurilor înscrise în C.F. nr. 33727 Braşov şi C.F. nr. 36556 Braşov, cu nr. top. 7679/1/2 şi respectiv cu nr. top de 7679/4/2/1, până la 7679/4/2/42, în suprafaţă totală de 20.100,0 m.p.
 
 
Art. 2. Până la faza următoare - autorizare construcţie - se va reglementa situaţia juridică a terenurilor necesare realizării acceselor (drumurilor cat. 2 şi cat. 3) la amplasament terenuri aparţinând persoanelor fizice, juridice învecinate (care vor trece în domeniul public).
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.