Hotărârea nr. 696/2005

APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL DIRECTIEI POLITIA COMUNITARA BRASOV.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 696

din data de 14 noiembrie 2005

 

 

Obiect:   aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare al Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov;
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de14 noiembrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Resurse Umane, Compartiment Juridic din cadrul Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov, înregistrate cu nr. 4.417 din 8 noiembrie 2005, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov;
                Având in vedere Legea nr. 371/2004, privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Poliţiei Comunitare; H.G. nr. 2.295/2004, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcţionare a Poliţiei Comunitare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, alin. 1, lit. e   şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
                Art. 1.   Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
                Art. 2. Se revocă art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 122 din 14 martie 2005.
 
 
                Art. 3.  Hotărârea Consiliului Local   nr. 122   din 14 martie 2005 se va republica.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            HOTĂRÂREA  NR. 122                republicată conform H.C.L nr. 696
       Din data de :  14 martie 2005     din data de 14 noiembrie 2005
 
 
                Obiect:   modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2005, aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Comunitare a Municipiului Braşov;
                               
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 martie 2005;      
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 16.250/2005 ale Serviciului Contencios şi Aplicarea Legii nr. 10/2001, prin care s-a propus modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2005 şi aprobarea organigramei a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Comunitare a Municipiului Braşov;
                Având în vedere prevederile Legii nr. 371/2004, privind înfiinţarea Poliţiei Comunitare, ale H.G. nr. 2.295/2004, privind regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare, ale Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici reăpublicată, ale Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii şi ale Hotărârii   Consiliului Local nr. 44/2005, privind înfiinţarea Poliţiei Comunitare a Municipiului Braşov;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 – 7 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. i şi e  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
                 Art. 1. Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 26 ianuarie 2005 în sensul schimbării denumirii din Serviciul Public Poliţia Comunitară Braşov în Direcţia Poliţia Comunitară Braşov.
 
                Art. 2. Se aprobă organigrama Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre.
 
                Art. 3. Se aprobă statul de funcţii al Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
                Art. 4.  Numărul total de posturi al Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov va fi de 225 posturi.
 
Art. 5. Bugetul Direcţiei Poliţia Comunitară se va aproba prin hotărâre de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Braşov.
 
Art. 6. Anexele nr. 1 – 3, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 7. Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 26 ianuarie 2005, se va republica conform modificărilor din prezenta hotărâre.
 
Art. 8. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.