Hotărârea nr. 694/2005

MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 636 DIN 21 OCTOMBRIE 2005;PRIVIND ASOCIERERA MUNICIPIULUI BRASOV CU JUDETUL BRASOV;COMUNA PREJMER;S.C. GRAELLS & LLONCH INVEST S.R.L.;S.C. IMPULS STRATEGIC CONSULTING S.R.L.;S.C. AQUA SERVICE S.R.L.;ANTONIO

 

 

HOTĂRÂREA NR. 694

din data de 14 noiembrie 2005

 

 

Obiect: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 636 din 21 octombrie 2005, privindasocierera Municipiului
Braşov cu Judeţul Braşov; Comuna Prejmer; S.C. Graells & Llonch Invest S.R.L.; S.C. Impuls Strategic
Consulting S.R.L.; S.C. Aqua Service S.R.L.; Antonio Graells; Miquel Llonch, în vederea realizării unui Parc
Industrial pe raza Comunei Prejmer şi participarea Municipiului Braşov la construirea unei societăţi comerciale de administrare a acestui parc industrial;
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de14 noiembrie 2005;
Văzând amendamentul Comisiei nr. 5 din şedinţa extraordinară a Consiliului Local din data de 14 noiembrie 2005, formulat la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere în participaţiune şi actul constitutiv al societăţii de administrare a parcului S.C. GRAELS & LONCH Administrare Parc Industrial S.A. Braşov, conform H.C.L nr. 636/2005, privind “asocierera Municipiului Braşov cu Judeţul Braşov; Comuna Prejmer; S.C. Graells & Llonch Invest S.R.L.; S.C. Impuls Strategic Consulting S.R.L.; S.C. Aqua Service S.R.L.; Antonio Graells; Miquel Llonch, în vederea realizării unui Parc Industrial pe raza Comunei Prejmer şi participarea Municipiului Braşov la construirea unei societăţi comerciale de administrare a acestui parc industrial”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 302/2005, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale;
În temeiul art. 38 (3) şi art. 46 (1) din   Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, 
            
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se modifică art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 636 din 21 octombrie 2005, care va avea următorul cuprins:
Se aprobă capitalul social al societăţii administrator – în valoare de 25.000 Euro, respectiv echivalentul în RON, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data subscrierii”.
 
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 636 din 21 octombrie 2005, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA  NR. 636                     republicată conform H.C.L. nr. 694 
Din data de :  21 octombrie 2005       din data de 14 noiembrie 2005
 
 
Obiect: asocierera Municipiului Braşov cu Judeţul Braşov; Comuna Prejmer; S.C. Graells & Llonch Invest
S.R.L.; S.C. Impuls Strategic Consulting S.R.L.; S.C. Aqua Service S.R.L.; Antonio Graells; Miquel
Llonch, în vederea realizării unui Parc Industrial pe raza Comunei Prejmer şi participarea Municipiului
Braşov la construirea unei societăţi comerciale de administrare a acestui parc industrial;
                 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 21 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 65.273/2005, prin care se propune asocierera Municipiului Braşov cu Judeţul Braşov; Comuna Prejmer; S.C. Graells & Llonch Invest S.R.L.; S.C. Impuls Strategic Consulting S.R.L.; S.C. Aqua Service S.R.L.; Antonio Graells; Miquel Llonch, în vederea realizării unui Parc Industrial pe raza Comunei Prejmer şi participarea Municipiului Braşov la construirea unei societăţi comerciale de administrare a acestui parc industrial;
Având în vedere prevederile art. 1 şi art. 4 din O.G. nr. 65/2001 – privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, modificată şi completată prin Legea nr. 490/2002; Legea nr. 31/1990, republicată, privind societăţile comerciale; Procesul - Verbal din data de 7 octombrie 2005 al Comisiei constituite în baza H.C.L.   nr. 292/2005, D.P. nr. 3.156/2005;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. i, j, x, y şi art. 46din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1.   Seaprobă asocierea Municipiului Braşov alături de: Judeţul Braşov; Comuna Prejmer;   S.C. Graells & Llonch Invest S.R.L.; S.C. Impuls Strategic Consulting S.R.L.; S.C. Aqua Service S.R.L.; Antonio Graells; Miquel Llonch, în scopul realizării unui Parc Industrial în extravilanul Comunei Prejmer.
 
Art. 2. Se aprobă participarea Municipiului Braşov alături de: Judeţul Braşov; Comuna Prejmer; S.C. Graells & Llonch Invest S.R.L. şi S.C. Impuls Strategic Consulting S.R.L. – la constituirea unei societăţi comerciale de administrare a parcului industrial descris la art. 1.
 
Art. 3. Se aprobă capitalul social al societăţii administrator – în valoare de 25.000 Euro, respectiv echivalentul în RON, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data subscrierii.
 
Art. 4. Se aprobă structura acţionariatului din punct de vedere al valorii capitalului social, astfel:
-          Judeţul Braşov cu o participare de 5 % din valoarea capitalului social;
-          Municipiul Braşov cu o participare de 5 % din valoarea capitalului social;
-          Comuna Prejmer cu o participare de 3 % din valoarea capitalului social;
-          S.C. Impuls Strategic Consulting S.R.L. cu o participare de 2 % din valoarea capitalului social;
-          S.C. Graells & Llonch Invest S.R.L. cu o participare de 85 % din valoarea capitalului social.
 
Art. 5. Se constituie comisia ce va participa la elaborarea contractului de asociere şi a actului de constituire al societăţii comerciale care va administra parcul industrial, în următoarea componenţă:
-          preşedinţii comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov sau înlocuitorii desemnaţi de aceştia;
-          din partea executivului, persoanele desemnate prin D.P. nr. 3.156/2005.
 
Art. 6. Documentele menţionate la art. 5, vor fi înaintate spre analiză şi aprobare către Consiliul Local..
                               
Art. 7. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 292 din data de 30 mai 2005.
 
Art. 8. Primarul Municipiului Braşov şi persoanele menţionate la art. 5 vor asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.