Hotărârea nr. 693/2005

APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPATIUNE SI ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII DE ADMINISTRARE A PARCULUI S.C. GRAELS & LONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A. BRASOV;CONFORM H.C.L NR. 636/2005;PRIVIND “ASOCIERERA MUNICIPIULUI BRASOV CU J

 

 

HOTĂRÂREA NR. 693

din data de 14 noiembrie 2005

 

 

Obiect:   aprobarea contractului de asociere în participaţiune şi actul constitutiv al societăţii de administrare a
parcului S.C. GRAELS & LONCH Administrare Parc Industrial S.A. Braşov, conform H.C.L nr. 636/2005, privind “asocierera Municipiului Braşov cu Judeţul Braşov; Comuna Prejmer; S.C. Graells & Llonch Invest S.R.L.; S.C. Impuls Strategic Consulting S.R.L.; S.C. Aqua Service S.R.L.; Antonio Graells; Miquel Llonch, în vederea realizării unui Parc Industrial pe raza Comunei Prejmer şi participarea Municipiului Braşov la construirea unei societăţi comerciale de administrare a acestui parc industrial;
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de14 noiembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 77.324/2005, prin care se propune aprobarea contractului de asociere în participaţiune şi actul constitutiv al societăţii de administrare a parcului S.C. GRAELS & LONCH Administrare Parc Industrial S.A. Braşov, conform H.C.L nr. 636/2005, privind “asocierera Municipiului Braşov cu Judeţul Braşov; Comuna Prejmer; S.C. Graells & Llonch Invest S.R.L.; S.C. Impuls Strategic Consulting S.R.L.; S.C. Aqua Service S.R.L.; Antonio Graells; Miquel Llonch, în vederea realizării unui Parc Industrial pe raza Comunei Prejmer şi participarea Municipiului Braşov la construirea unei societăţi comerciale de administrare a acestui parc industrial”;
Având în vedere prevederile art. 1 şi art. 4 din O.G. nr. 65/2001 – privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, modificată şi completată prin Legea nr. 490/2002; Legea nr. 31/1990, republicată, privind societăţile comerciale, Procesul – Verbal din data de 7 noiembrie 2005 al Comisiei constituite în baza H.C.L nr. 636/2005, D.P. nr. 3.156/2005; prevederile H.C.L nr. 636/2005;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. i, j, x y şi art. 46 (1) din   Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, 
            
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 Art. 1. Se aprobă actul constitutiv al S.C. Graels & Llonch Administrare Parc Industrial S.A. Braşov, societate de administrare a parcului industrial de la Prejmer – anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2.   Se aprobă contractul de asociere în participaţiune, anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.