Hotărârea nr. 692/2005

APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “LUCRARI TEHNICO – EDILITARE BARTOLOMEU – FAZA SF ”.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 692

din data de 14 noiembrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii
“Lucrări Tehnico – Edilitare   Bartolomeu – faza SF ”;
 
 
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de14 noiembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului   Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 77.286/2005, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii    “Lucrări Tehnico – Edilitare Bartolomeu – faza SF”;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. m din Legea Administraţiei Publice   Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
                Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii “Lucrări Tehnico - Edilitare Bartolomeu – faza SF”, după cum urmează:
 
- valoare totala:                                  – 34.942.139,90 RON ( 10.277.101,06 Euro)
 - din care C + M:                                – 31.454.590,75 RON ( 9.251.350,00 Euro)
- durata de realizare:                         – 36 luni
 
                                                                Nota: 1 EURO = 3,40 RON la 01.08.2005
 
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.