Hotărârea nr. 691/2005

APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “LUCRARI TEHNICO – EDILITARE MOLIDULUI – FAZA SF ".

HOTĂRÂREA  NR.  691

Din data  de 14  noiembrie  2005

 

 

 

Obiect:  aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Lucrări Tehnico – Edilitare  Molidului – faza SF ”;

 

 

 

 

 

 

                Consiliul  Local  al  Municipiului  Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la  data de 14  noiembrie 2005;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului  Investiţii, din cadrul  Direcţiei  Tehnice, înregistrate cu nr. 77.284/2005,  prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării  obiectivului de investiţii “  Lucrări Tehnico –Edilitare Molidului – faza SF”;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5  şi  6 ale Consiliului Local Braşov;

                În  temeiul  art. 38,  lit. m   şi   art. 46 (1) din  Legea Administraţiei  Publice  Locale  nr. 215/2001,

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

 

 

                Art. 1. Se aprobă  documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii              Lucrări Tehnico - Edilitare  Molidului – faza SF”, după cum urmează :

                                               -  valoare totala:                                     20.801.045,45 RON ( 6.002.995,97 Euro)

 - din care C + M:   18.382.551,89 RON ( 5.304.811,62 Euro)

 - durata de realizare:   24 luni

 

                                                               Nota: 1 EURO = 3,40 RON   la  01.08.2005

 

 

 

 

                Art. 2.  Primarul  Municipiului  Braşov  va  asigura  ducerea  la  îndeplinire a prezentei  hotărâri.