Hotărârea nr. 690/2005

APROBAREA ÎNCHIRIERII LOCURILOR DE PARCARE AFERENTE HOTELULUI ARO PALACE CONFORM “CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE” ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. ARO PALACE S.A.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 690

din data de 14 noiembrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea închirierii locurilor de parcare aferente Hotelului ARO PALACE conform “Contractului de închiriere” între Municipiul Braşov şi S.C. ARO PALACE S.A.;
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 noiembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 77.330/200, prin care se supune aprobării proiectul de hotărâre având ca obiect aprobarea închirierii locurilor de parcare aferente Hotelului ARO PALACE conform “Contractului de închiriere” între Municipiul Braşov şi S.C. ARO PALACE S.A.;
Având în vedere : prevederile art. 24, pct. 11 din Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local aprobat prin H.G. nr. 955/2004; prevederile art. 5 din regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din Municipiul Braşov aprobat prin H.C.L nr. 251/2005, modificată şi republicată conform H.C.L nr. 566/2005;
                Văzând si adresa nr. 4.979/2005, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 50.371/2005, prin care S.C. ARO PALACE S.A., solicită închirierea locurilor de parcare aferente Hotelului ARO PALACE;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2), lit. f, g , h şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă închirierea locurilor de parcare aferente Hotelului ARO PALACE conform Contractului de închiriere încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. ARO PALACE S.A. prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2.   Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.