Hotărârea nr. 688/2005

ACORDAREA DE TEREN ÎN COMPENSARE CA MASURA REPARATORIE PRIN ECHIVALENT;CONFORM LEGII NR. 10/2001;REPUBLICATA.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 688

din data de 14 noiembrie 2005

 

 

Obiect: acordarea de teren în compensare ca măsură reparatorie prin echivalent, conform Legii nr. 10/2001, republicată;
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de14 noiembrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrate sub nr. 76.003 din 7 noiembrie 2005, prin care se propune aprobarea condiţiilor în care se acordă, conform prevederilor Legii nr. 10/2001 republicată, teren în compensare ca măsură reparatorie prin echivalent;
                Având în vedere prevederile art. 1, alin. 2 din Legea nr. 10/2001, republicată, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989,
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov; 
                În temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1     Se aprobă acordarea de teren în compensare ca măsură reparatorie prin echivalent, prevăzută de Legea nr. 10/2001, pentru imobilele ce nu pot fi restituite în natură întrucât în prezent sunt ocupate de:
a. - instituţii de învăţământ ;
b. - instituţii sanitare;
c. - drumuri, parcuri sau parcări publice;
d. - imobile terenuri şi construcţii de interes public
e. - în alte situaţii în care interesul public o impune.
 
 
Art. 2.    Suprafeţele de teren ce nu pot fi restituite total sau parţial în natură, ca şi cele ce urmează a fi date în compensare, vor fi identificate, după caz, dezmembrate prin expertiză tehnică, cu certificat de urbanism, în condiţiile legii, şi evaluate de un expert atestat A.N.E.V.A.R.        
 
Art. 3. Direcţia Patrimoniu va identifica şi va transmite la solicitarea Direcţiei Administraţie Publică Locală situaţii cuprinzând terenuri ce pot fi atribuite în compensare în condiţiile Legii nr. 10/2001 republicată, libere de sarcini. 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.