Hotărârea nr. 687/2005

MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV PRIN TRANSFORMAREA UNOR FUNCTII PUBLICE.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 687

din data de 14 noiembrie 2005

 

 

Obiect: modificarea statului de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov
prin transformarea unor funcţii publice;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de14 noiembrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Resurse Umane, înregistrate cu nr. 77.123/2005, prin care s-a propus aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov;
Având în vedere H.C.L. nr. 83/2005, privind aprobarea organigramei aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov şi H.C.L. nr. 116/2005, privind aprobarea statului de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov,
                În conformitate cu Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici republicată, Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. e şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1. Se aprobă transformarea funcţiilor publice de execuţie de consilier juridic superior şi consilier juridic principal din cadrul Compartimentului pentru aplicarea Legii 10/2001 in funcţii publice de execuţie de consilier juridic debutant.
 
Art. 2.  Se aprobă transformarea funcţiilor publice de execuţie de consilier juridic asistent şi consilier juridic principal din cadrul Serviciului Relaţii Externe, Coordonare Instituţii de Cultură – Direcţia Integrare Europeană in funcţii publice de execuţie de consilier juridic superior.
 
Art. 3. Se aprobă transformarea funcţiei publice de execuţie de consilier juridic asistent din cadrul Serviciului Secretariat Arhivă în funcţie publică de consilier juridic superior.
 
Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 116/2005, privind aprobarea statului de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov, astfel completată şi modificată va fi republicată.
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.