Hotărârea nr. 686/2005

EXERCITAREA CU CARACTER TEMPORAR A FUNCTIEI PUBLICE DE CONDUCERE DE DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECTIEI FISCALE BRASOV;PÂNA LA OCUPAREA POSTULUI PRIN CONCURS;DE CATRE DOMNUL VOINESCU MARIAN MIHAITA;AVÂND FUNCTIA PUBLICA DE EXECUTIE DE CONSILIER JUR

 

 

HOTĂRÂREA NR. 686

din data de 14 noiembrie 2005

 

 

Obiect: exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv al
Direcţiei Fiscale Braşov, până la ocuparea postului prin concurs, de către domnul VOINESCU MARIAN MIHĂIŢĂ, având funcţia publică de execuţie de consilier juridic în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de14 noiembrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Resurse Umane, înregistrate cu nr. 77.119 din data de 10 noiembrie 2005, prin care s-a propus exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv al Direcţiei Fiscale Braşov, până la ocuparea postului prin concurs, de către domnul VOINESCU MARIAN MIHĂIŢĂ, având funcţia publică de execuţie de consilier juridic în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice;
Având în vedere prevederile art. 77 şi art. 80, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, care se referă la posibilitatea detaşării funcţionarului public în interesul autorităţii sau instituţiei publice în care acesta urmează să-şi desfăşoare activitatea, precum şi exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante prin promovarea unui funcţionar public care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea unei funcţii publice, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. i, art. 46. alin (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv al Direcţiei Fiscale Braşov, până la ocuparea postului prin concurs, de către domnul VOINESCU MARIAN MIHĂIŢĂ, având funcţia publică de execuţie de consilier juridic în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.