Hotărârea nr. 683/2005

APROBAREA CONTRIBUTIEI LOCALE LA COSTURI ELIGIBILE CÂT SI ASIGURAREA UNUI SPATIU DE FUNCTIONARE A CENTRULUI DE RESURSE PENTRU O.N.G. ÎN CADRUL PROGRAMULUI PHARE - SOCIETATEA CIVILA COMPONENTA 1 : DEZVOLTAREA SECTORULUI O.N.G.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 683

din data de 14 noiembrie 2005

 

 

Obiect:   aprobarea contribuţiei locale la costuri eligibile cât şi asigurarea unui spaţiu de funcţionare a Centrului de resurse pentru O.N.G. în cadrul Programului PHARE - Societatea Civilă Componenta 1 : Dezvoltarea sectorului O.N.G.;
 
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de14 noiembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Strategii, Programe de Dezvoltare şi Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Integrare Europeană, înregistrate cu nr. 77.154 din data de 10 noiembrie 2005, prin care s-a propus aprobarea sumei de 8.000 Euro, constând în contribuţia locală la costuri eligibile cât şi asigurarea unui spaţiu de funcţionare a Centrului de Resurse pentru O.N.G.-uri , în cadrul Programului PHARE – Societatea Civilă Componenta 1 : Dezvoltarea sectorului O.N.G.;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, art. 40 (1);
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. m  şi  x  şi art. 46 (1) din   Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, 
            
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă cofinanţarea în valoare de 8.000 EURO, reprezentând contribuţia la costurile eligibile ale proiectului “Centrul de Resurse pentru O.N.G.” în cadrul Programului PHARE – Societatea Civilă.
 
 
Art. 2.   Se aprobă asigurarea unui spaţiu de funcţionare a “Centrului de Resurse pentru O.N.G.”, în cadrul Primăriei Municipiului Braşov.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.