Hotărârea nr. 682/2005

APROBARE “.P.U.D. - LOCUINTA DE SERVICIU P + M;LOCUINTA PERSONAL “P”;PISCINA;ZONA PANTEX BRASOV”.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 682

din data de 14 noiembrie 2005

 

 

Obiect: aprobare “.P.U.D. - Locuinţă de serviciu P + M, locuinţă personal “P”, piscină, zona Pantex
Braşov”;
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de14 noiembrie 2005;
               Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 73.322 din 26 octombrie 2005, prin care s-a propus aprobare “P.U.D. - Locuinţă de serviciu P + M, locuinţă personal “P”, piscină, zona Pantex Braşov”;
Având în vedere prevederile Legii 50/1991, modificata prin Legea nr. 453/2001 ;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. c   şi   art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Locuinţă de serviciu P + M, locuinţă personal “P”, piscină, zona Pantex  Braşov”, iniţiată de S.C. PROVEST S.R.L. Braşov şi întocmită de S.C. ATS PROIECTARE DESIGN S.R.L. Braşov, pe terenul identificat în C.F. 27502 Braşov, cu nr. top. 7168/1/2/2/1/2.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.