Hotărârea nr. 681/2005

APROBAREA DOCUMENTATIEI “P.U.D. – EXTINDERE CONSTRUCTIE EXISTENTA PENTRU REALIZARE CLINICA MEDICALA;STR. CARPATI NR. 52;BRASOV”.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 681

din data de 14 noiembrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Extindere construcţie existentă pentru realizare clinică
Medicală, str. Carpaţi nr. 52, Braşov”;
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de14 noiembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 69.912 din 12 octombrie 2005, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Extindere construcţie existentă pentru realizare clinică medicală,     str. Carpaţi nr. 52, Braşov”;
                Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. c   şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. – Extindere construcţie existentă pentru realizare clinică medicală, str. Carpaţi   nr. 52, Braşov”.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.