Hotărârea nr. 680/2005

PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV ÎN CALITATE DE COFINANTATOR LA DESFASURAREA FESTIVALULUI INTERNATIONAL DE OPERA;OPERETA SI BALET 2005;EDITIA A III – A;ORGANIZAT DE OPERA BRASOV .

 

 

HOTĂRÂREA NR. 680

din data de 14 noiembrie 2005

 

 

Obiect: participarea Municipiului Braşov în calitate de cofinanţator la desfăşurarea Festivalului Internaţional de Operă, Operetă şi Balet 2005, Ediţia a III – a, organizat de Opera Braşov ;
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de14 noiembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 74.384/2005, prin care s-a propus participarea Municipiului Braşov în calitate de cofinanţator la desfăşurarea Festivalului Internaţional de Operă, Operetă şi Balet 2005, Ediţia a III – a, organizat de Opera Braşov;
Având în vedere prevederile art. 22, alin 8, anexa 2 din Legea nr. 108/2004, pentru aprobarea O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. p  şi x  şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.    Se aprobă cofinanţarea de la bugetul local cu suma de 230.000 RON a Festivalului Internaţional de Operă, Operetă şi Balet 2005, Ediţia a III – a, organizat de Opera Braşov.
 
 
Art. 2. Contribuţia Municipiului Braşov se va deconta din bugetul de venituri şi cheltuieli al Operei Braşov iar fondurile vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor aferente organizării evenimentului.
 
 
Art. 3. Opera Braşov va prezenta în termen de 30 de zile de la finalizarea acţiunii culturale contul de execuţie, urmând a restitui bugetului local sumele neutilizate.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.