Hotărârea nr. 68/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. BAZALTULUI NR. 2, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIARA S.C. "TIVINA" S.R.L. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA D

HOTĂRÂREA NR. 68


Obiect: Privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Bazaltului nr. 2, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiară S. C. "Tivina" S.R.L. Braşov.


Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 7 februarie 2005; 
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate înregistrate sub nr. 59.533/2004, ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Bazaltului nr. 2, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiară S. C. "Tivina" S.R.L Braşov;
Având în vedere prevederile Art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, Art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, precum şi Art. 62, lit. e din Ordinul nr. 1.943/2001 al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul Art. 38, lit.f şi h şi Art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat in Braşov, str. Bazaltului nr. 2, înscris în C.F. nr. 30285 la A+37, în suprafaţă de 1.200 m.p., aparţinând domeniului privat al municipiului Braşov, necesar extinderii construcţiilor existente, beneficiară S. C. "Tivina" S.R.L. Braşov.
Art. 2. Preţul terenului este de 14,14 Euro/m.p., revenind o redevenţă de 0,57  Euro/m.p./an, ce va fi platită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioada de 49 de ani.
Art. 4. Destinaţia terenului conform Certificatului de Urbanism nr. 5.157/2004 este pentru extinderea construcţiilor existente la imobilul înscris în C.F. nr. 30285 la A+34.
Art. 5. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.