Hotărârea nr. 678/2005

REGLEMENTAREA SITUATIEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 152/2003;ÎNCHEIAT CU S.C. IPORO COM S.R.L.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 678

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect: reglementarea situaţiei Contractului de concesiune nr. 152/2003, încheiat cu S.C. IPORO COM S.R.L.;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 71.505/2005, privind reglementarea situaţiei Contractului de concesiune    nr. 152/2003, încheiat cu S.C. IPORO COM S.R.L ;
                Având în vedere Procesul - Verbal din 3 februarie 2004;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                In temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
                Art. 1. Se aprobă încheierea unui Act Adiţional la Contractul de Concesiune nr. 152 din 15 iulie 2003 modificat şi completat prin Actul Adiţional nr. 1 şi nr. 2 prin care se modifică art. 4.1. şi 4.1. (1), astfel:
plata redevenţei valorice se face de către concesionar începând de la data de 3 februarie 2004 în contul   nr. 21.22.02.07 deschis la Trezoreria Braşov, anual, anticipat până la data de 30 aprilie a fiecărui an calendaristic, în lei, la cursul comunicat de  B.N.R. pentru ziua în care se face plata ( paritate leu/U.S.D. conform H.C.L. nr. 29/1997).
- pentru perioada cuprinsă între 3 februarie 2004 – 31 decembrie 2005 plata redevenţei se va face până la data de 31 decembrie 2005.
 
 
 
                 Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.