Hotărârea nr. 677/2005

APROBAREA DOCUMENTATIEI DE DEZMEMBRARE A TERENURILOR AFERENTE SPATIILOR COMERCIALE VÂNDUTE CONFORM LEGII NR.550/2002 ÎN PIATA ASTRA.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 677

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea documentaţiei de dezmembrare a terenurilor aferente spaţiilor comerciale vândute
conform Legi nr.550/2002 în Piaţa Astra;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate ale Serviciului Intabulări, Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 73.717/2005, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei de dezmembrare a terenurilor aferente spaţiilor comerciale situate în Braşov, str. Jupiter (Piaţa Astra);
Având în vedere prevederile Legii nr. 550/2002 – privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local; H.G. nr. 1.341/2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002; Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă dezmembrarea terenurilor aferente spaţiilor comerciale, înscrise în C.F. nr. 32736 Braşov, sub A + 18, nr. top. 13860/7552/1/1, proprietar Statul Român, conform documentaţiei tehnice întocmite de S.C. DANINA STAR S.R.L. şi a C.U. nr. 3.660/2005, Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă darea în folosinţă a clădirii Corp 1, respectiv Corp 2, situate în Braşov, str. Jupiter (Piaţa Astra), conform C.U. nr. 122/2005 şi a documentaţiei tehnice întocmite de S.C. DANINA STAR S.R.L .
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.