Hotărârea nr. 676/2005

REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE OPERATIVA A “I.G.L. BRASOV” ASUPRA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 23637 LA C + 1 (STR. RECONSTRUCTIEI NR. 5).

 

 

HOTĂRÂREA NR. 676

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect: revocarea dreptului de administrare operativă a “I.G.L. Braşov” asupra imobilului înscris în C.F. nr. 23637 la C + 1 (str. Reconstrucţiei nr. 5);
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 73.499/2005, privind revocarea dreptului de administrare operativă a “I.G.L. Braşov” asupra imobilului înscris în C.F. nr. 23637 la C + 1 (str. Reconstrucţiei nr. 5);
Având în vedere art. 12, alin. (3) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;      
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                 În temeiul art. 38, lit.  şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
            Art. 1.   Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă a “I.G.L. Braşov”, înscris în  C.F. nr. 23637 la C + 1
 
 
 
            Art. 2.   Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.