Hotărârea nr. 675/2005

ALOCAREA SUMEI DE 286.145;37 RON;ÎN VEDEREA EFECTUARII UNOR LUCRARI DE REPARATII LA PARTERUL BLOCULUI PROPRIETATEA PRIVATA A MUNICIPIULUI BRASOV;PRIN H.C.L. NR. 528/2005.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 675

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect: alocarea sumei de 286.145,37 RON,  în vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la parterul blocului proprietatea privată a Municipiului Braşov, prin H.C.L. nr. 528/2005;
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 70.846/2005, privind alocarea sumei de 286.145,37 RON, în vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la parterul blocului proprietatea privată a Municipiului Braşov prin Hotărârea Consiliului Local nr. 528/2005;
                Având în vedere prevederile art. 16, lit. e din O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004; Hotărârea Consiliului Local nr. 528/2005;       
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
                Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 286.145,37 RON din Capitolul 63.02Servicii de dezvoltare publică şi locuinţe”, necesară lucrărilor de reparaţii a spaţiilor situate la parterul blocului nr. 1 proprietatea Municipiului Braşov, cartier Noua, situate în :
- str. Brazilor nr. 43 (sc. A) – înscris în C.F. nr. 32272 Braşov, sub nr. top. 6831/1/1/1/1/13,
- str. Prunului nr. 39 (sc. B) – înscris în C.F. nr. 32272 Braşov, sub nr. top. 6831/1/1/1/1/30,
- str. Prunului nr. 41 (sc. C) – înscris în C.F. nr. 32273 Braşov, sub nr. top. 6831/1/1/1/2/13,
- str. Prunului nr. 43 (sc. D) – înscris în C.F. nr. 32273 Braşov, sub nr. top. 6831/1/1/1/2/26,
către S.C. RIAL S.R.L. Braşov în calitate de administrator.
 
 
 
                Art. 2.   Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.