Hotărârea nr. 674/2005

DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA CATRE GRUPUL SCOLAR DR. N. RUCAREANU A SUPRAFETEI DE 10 HA PASUNE ÎMPADURITA;PROPRIETATE A MUNICIPIULUI BRASOV.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 674

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect: darea în folosinţă gratuită către Grupul Şcolar Dr. N. Rucăreanu a suprafeţei de 10 ha păşune
împădurită, proprietate a Municipiului Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulări, Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 67.254 din 4 octombrie 2005, prin care se propune darea în folosinţă gratuită către Grupul Şcolar Dr. N. Rucăreanu a suprafeţei de 10 ha păşune împădurită, proprietate a Municipiului Braşov;               
Având în vedere prevederile Legii nr. 84/1995 - Legea Învăţământului cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. f, art. 126 şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită către Grupul Şcolar Silvic Dr. N. Rucăreanu Braşov pe perioada menţinerii profilului silvic, a suprafeţei de 10 ha păşune împădurită proprietate a Municipiului Braşov.
 
 
Art. 2. Suprafaţa atribuită se regăseşte pe raza localităţii Apaţa, fiind identificată în parcela cadastrală nr. 824/1, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.        
 
 
Art. 3. Atribuirea suprafeţei are ca scop buna desfăşurare a procesului de învăţământ specific.
 
 
Art. 4. Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. şi Grupul Şcolar Silvic Dr. N. Rucăreanu Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.