Hotărârea nr. 673/2005

APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE MATEIANU MICHAELA ELENA SI MUNICIPIUL BRASOV.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 673

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea unui schimb de terenuri între Mateianu Michaela Elena şi Municipiul Braşov;
 
 
 
                  Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2005;
                 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 49.218/2005, privind aprobarea unui schimb de terenuri între Mateianu Michaela Elena şi Municipiul Braşov;
                 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                 În temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46 ( 1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă trecerea terenului înscris în C.F. nr. 1 Braşov, cu nr. top. 11120/2, care figurează la cap. A, nr. crt. 70 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Braşov, însuşit de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 286/1999, în domeniul privat al Municipiului Braşov
 
Art. 2.  Se aprobă schimbul între terenul situat în Stupini – Braşov, înscris în C.F. nr. 12663 Braşov, cu nr. top. 11107/1/2/1/2, 11117/1/2, 11118/1/2, 11119/1/2, 11120/1/1/2 – drum de 5.214,93 m.p. proprietar Mateianu Michaela Elena şi terenul situat în Stupini – Braşov identificat prin C.F. nr. 1 Braşov, cu nr. top. 11120/2 – drum în Stupini de 3.960 m.p., proprietar Municipiul Braşov.
 
Art. 3. Terenul înscris în C.F. nr. 12663 Braşov, cu nr. top. 11107/1/2/1/2, 11117/1/2, 11118/1/2, 11119/1/2, 11120/1/1/2, va trece în proprietatea Municipiului Braşov, iar terenul înscris în C.F. nr. 1 Braşov, cu nr. top. 11120/2, va trece în proprietatea lui Mateianu Michaela Elena, ca urmare a schimbului de terenuri menţionat la art. 2.
 
Art. 4. Consiliul Local îşi însuşeşte Documentaţia de identificare întocmită de ing. Alecu Gheorghe prin           S.C. GEO TOP S.R.L. Braşov.
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.