Hotărârea nr. 672/2005

APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE BOERIU CORNEL;BOERIU MARIANA SI MUNICIPIUL BRASOV.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 672

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea unui schimb de terenuri între Boeriu Cornel, Boeriu Mariana şi Municipiul Braşov;
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 55.373/2005, privind aprobarea unui schimb de terenuri între Boeriu Cornel, Boeriu Mariana şi Municipiul Braşov;
                Având în vedere Sentinţa Civila nr. 317/Ap/2005 a Curţii de Apel Braşov, precum şi prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46 (1)   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă trecerea terenului identificat prin C.F. nr. 3960 Braşov, cu nr. top. 6382-6383/1 totul/3/2, în suprafaţă de 160,20 m.p., din domeniul public (stradă) în domeniul privat (teren de construcţii) al Municipiului Braşov.
 
Art. 2. Se aprobă schimbul între terenul situat în Braşov, str. Pieţii nr. 5, identificat prin C.F. nr. 8912 Braşov, cu nr. top. 6392 – grădină de 160,20 m.p., proprietari Boeriu Cornel şi Mariana şi terenul situat în Braşov, str. Pieţii f.n. identificat prin C.F. nr. 3960 Braşov, cu nr. top. 6382-6383/1 totul /3/2, în suprafaţă de 160,20 m.p., proprietar Statul Român.
 
Art. 3. Terenul identificat prin C.F. nr. 8912 Braşov, cu nr. top. 6392, va trece în domeniul public (stradă) al Municipiului Braşov, iar terenul identificat pin C.F. nr. 3960 Braşov, cu nr. top. 6382-6383/1 totul /3/2, va trece în proprietatea lui Boeriu Cornel şi Mariana.
 
Art. 4. Consiliul Local îşi însuşeşte Documentaţia de identificare, dezmembrare întocmită de ing. Catană Marilena.
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.