Hotărârea nr. 671/2005

REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 154 DIN 29 MARTIE 2004;PRIVIND SOLICITAREA FORMULATA DE S.C. AURORA S.A. REFERITOARE LA PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 95 DIN 14 DECEMBRIE 1998;ÎNCHEIAT PENTRU AMPLASAREA DE ANSAMBLURI PANOU

 

 

HOTĂRÂREA NR. 671

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect : revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 154 din 29 martie 2004, privind solicitarea formulată de S.C. AURORA S.A. referitoare la prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 95 din 14 decembrie 1998, încheiat pentru amplasarea de ansambluri panou publicitar – ceas ;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2005 ;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Ocupare Locuri Publice, Reclamă şi Publicitate din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate sub nr. 59.306 din 25 octombrie 2005, prin care s-a propus revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 154 din 29 martie 2004, privind solicitarea formulată de S.C. AURORA S.A. referitoare la prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 95 din 14 decembrie 1998, încheiat pentru amplasarea de ansambluri panou publicitar - ceas;
                Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 154/2004 şi adresa Serviciului Ocupare Locuri Publice, Reclamă şi Publicitate nr. 53.387 din 8 august 2005 şi adresa Direcţiei Fiscale Braşov nr. 68.411 din 6 octombrie 2005;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f ,   g   şi   art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001;
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
 
Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 154 din 29 martie 2004, privind solicitarea formulată de S.C. AURORA S.A., referitoare la prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 95 din 14 decembrie 1998, încheiat pentru amplasarea de ansambluri panou publicitar – ceas.
 
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri.