Hotărârea nr. 670/2005

MODIFICAREA ART. 1 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 241 DIN 12 IUNIE 2003;REFERITOARE LA TRANSMITEREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA CATRE A.N.L. A TERENULUI AFERENT BLOCULUI DIN STR. DRAGOS VODA NR. 28;ÎN SENSUL MODIFICARII DESTINATIEI DIN CONSTRUC

 

 

HOTĂRÂREA NR. 670

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect : modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 241 din 12 iunie 2003, referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită către A.N.L. a terenului aferent blocului din str. Dragoş Vodă nr. 28, în sensul modificării destinaţiei din construcţie de locuinţe pentru tineri în vederea închirierii, în locuinţe prin credit ipotecar;
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu înregistrate cu nr.  67.647/2005, privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 241 din 12 iunie 2003, referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită către A.N.L. a terenului aferent blocului din str. Dragoş Vodă nr. 28, în sensul modificării destinaţiei din construcţie de locuinţe pentru tineri în vederea închirierii, în locuinţe prin credit ipotecar;
                Având în vedere prevederile Legii nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, H.C.L. nr. 241/2003;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 241 din 12 iunie 2003, referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită către A.N.L. a terenului aferent blocului din str. Dragoş Vodă nr. 28, astfel:
“- în locul destinaţiei construcţiilor de locuinţe pentru tineret în vederea închirierii, se va trece „destinat construcţiilor de locuinţe prin credit ipotecar” .
 
 
Art. 2. Se revocă art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 241 din 12 iunie 2003.
 
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 241 din 12 iunie 2003, astfel modificată   va fi republicată.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
HOTĂRÂREA  NR. 241 Din data de :   12 iunie  2003
republicată conform H.C.L nr. 670   din data de 31 octombrie 2005
 
 
                Obiect: aprobarea încheierii convenţiei dintre Consiliul Local Braşov şi Agenţia Naţională pentru
Locuinţe, de transmitere în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe durata executării construcţiilor de locuinţe, a terenului din str. Dragoş Vodă, identificat prin C.F. nr. 26757 din 9 iunie 2003, destinat construcţiilor de locuinţe pentru tineri în vederea închirierii şi împuternicirea Primarului Municipiului Braşov de a semna această convenţie;
                               
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 12 iunie 2003;
                Analizând expunerea de motive nr. 4.474/2003 şi Raportul de specialitate al Biroului Promovare şi Urmărire Investiţii din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, referitor la aprobarea încheierii convenţiei dintre Consiliul Local Braşov şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe, de transmitere în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe durata executării construcţiilor de locuinţe, a terenului din str. Dragoş Vodă, identificat prin C.F. nr. 26757 din 9 iunie 2003, destinat construcţiilor de locuinţe pentru tineri în vederea închirierii; şi împuternicirea Primarului Municipiului Braşov de a semna această convenţie;
                Având în vedere prevederile Legii nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
                În temeiul art. 38, lit. x, y din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
 
                Art. 1. Se aprobă încheierea convenţiei dintre Consiliul Local Braşov şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe, de transmitere în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe durata executării construcţiilor de locuinţe, a terenului din str. Dragoş Vodă, identificat prin C.F. nr. 26757 din 9 iunie 2003, destinat construcţiilor de locuinţe prin credit ipotecar şi împuternicirea Primarului Municipiului Braşov de a semna această convenţie.
 
 
 
                Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.