Hotărârea nr. 67/2005

OBIECT: DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI SPATIU DIN BLOCUL C 7 - CENTRUL CIVIC BRASOV, CATRE AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2005; ANA

HOTĂRÂREA NR. 67

ObiectPrivind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din Blocul C7 - Centrul
Civic Braşov, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 7 februarie 2005; 

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate înregistrate sub nr. 6.27212005, ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, prin care s-a propus darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din Blocul C7 - Centrul Civic Braşov, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Nationale pentru Locuinţe; H.C.L. nr. 238/2003, H.C.L. nr. 23912003 şi H.C.L. nr. 241/2003;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul Art. 38, lit. f, Art. 46 şi Art. 126 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, a unui spaţiu din Blocul C7 - Centrul Civic Braşov, aflat în proprietatea municipiului Braşov, cu destinaţia de sediu A.N.L., pe durata realizării investiţiilor privitoare la executarea în municipiul Braşov a construcţiilor de locuinţe pentru tineri.
Plata contravalorii utilităţilor aferente spaţiului va fi efectuată de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.