Hotărârea nr. 669/2005

APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPATIUNE;ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. COMPANIA DE CONSTRUCTII CARPATI S.R.L.;ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BLOC DE LOCUINTE ÎN REGIM DE CREDIT IPOTECAR ÎN BRASOV;STR. VASILE ALECSANDRI F.N. (PO

 

 

HOTĂRÂREA NR. 669

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect:   aprobarea contractului de asociere în participaţiune, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. COMPANIA DE CONSTRUCŢII CARPAŢI S.R.L., în vederea construirii unui bloc de locuinţe în regim de credit ipotecar în Braşov, str. Vasile Alecsandri f.n. (poz. 4), conform H.C.L nr. 514/2005 şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 595 din 26 septembrie 2005;
 
   
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 73.642/2005, prin care se propune aprobarea contractului de asociere în participaţiune, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. COMPANIA DE CONSTRUCŢII CARPAŢI S.R.L., în vederea construirii unui bloc de locuinţe în regim de credit ipotecar în Braşov, str. VasileAlecsandri f.n. (poz. 4), conform H.C.L nr. 514/2005 şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 595 din 26 septembrie 2005;
                Având în vedere prevederile Codului Comercial, Cap. II, Secţiunea I, art. 251 - 256; H.C.L nr. 447/2005 şi H.C.L nr. 514/2005, H.C.L nr. 595/2005; Procesul – Verbal din data de 24 octombrie 2005 al Comisiei constituite în baza H.C.L nr. 447/2005 şi a Dispoziţiei de Primar nr. 4.277/2005;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
                In temeiul art. 38, lit.  x   şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T A R A S T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă contractul de asociere dintre Municipiul Braşov şi S.C. COMPANIA DE CONSTRUCŢII CARPAŢI S.R.L., conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se însuşeşte Documentaţia tehnică – studiu de fezabilitate, întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L., având ca obiect edificare bloc de locuinţe, str. Vasile Alecsandri f.n., (poz. 4), Braşov.
 
 
Art. 3. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 595 din 26 septembrie 2005.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.