Hotărârea nr. 668/2005

APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPATIUNE ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. FLORADI INVEST S.R.L.;ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BLOC DE LOCUINTE ÎN REGIM DE CREDIT IPOTECAR ÎN BRASOV;STR. CARPATILOR F.N.;CONFORM H.C.L. NR. 511/2005

 

 

HOTĂRÂREA NR. 668

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea contractului de asociere în participaţiune încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. FLORADI INVEST S.R.L., în vederea construirii unui bloc de locuinţe în regim de Credit ipotecar în Brasov, str. Carpaţilor f.n., conform H.C.L. nr. 511/2005 şi revocarea H.C.L nr. 592/2005;
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2005;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 73.602/2005, privind aprobarea contractului de asociere în participaţiune încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. FLORADI INVEST S.R.L., în vederea construirii unui bloc de locuinţe în regim de credit ipotecar în Braşov, str. Carpaţilor f.n., conform H.C.L. nr. 511/2005 şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 592/2005 ;
                Având în vedere prevederile art. 251 – 256 din Codul Comercial; H.C.L. nr. 447/2005 şi H.C.L                nr. 511/2005: H.C.L. nr. 592/2005; Procesul – Verbal din data de 24 octombrie 2005 al Comisiei constituite în baza H.C.L nr. 447/2005 şi a Dispoziţiei de Primar nr. 4.277/2005;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
                 În temeiul art. 38, lit. x   şi art. 46 (1)   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă contractul de asociere dintre Municipiul Braşov şi S.C. FLORADI INVEST S.R.L. conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se însuşeşte Documentaţia tehnică – studiu de fezabilitate, întocmit de S.C. PROIECT BRASOV S.A. având ca obiect edificare bloc de locuinţe str. Carpaţilor f.n., Braşov. 
 
 
Art. 3.   Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 592 din 26 septembrie 2005.    
 
 
Art. 4.   Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.