Hotărârea nr. 666/2005

APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPATIUNE ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. TONG CONSTRUCT S.R.L.;ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BLOC DE LOCUINTE ÎN REGIM DE CREDIT IPOTECAR ÎN BRASOV;B-DUL GARII F.N.;(POZ. 2);CONFORM H.C.L. NR. 517

 

 

HOTĂRÂREA NR. 666

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea contractului de asociere în participaţiune încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. TONG CONSTRUCT S.R.L., în vederea construirii unui bloc de locuinţe în regim de Credit ipotecar în Braşov, B-dul Gării f.n., (poz. 2), conform H.C.L. nr. 517/2005 şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 597 din 26 septembrie 2005;
 
 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 73.639/2005, privind aprobarea contractului de asociere în participaţiune încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. TONG CONSTRUCT S.R.L., în vederea construirii unui bloc de locuinţe în regim de credit ipotecar în Braşov, B-dul Gării f.n., (poz. 2), conform H.C.L. nr. 517/2005 şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 597 din 26 septembrie 2005;                      
                Având în vedere prevederile art. 251 – 256 din Codul Comercial; H.C.L. nr. 447/2005 şi H.C.L nr. 517/2005; H.C.L nr. 597/2005; Procesul – Verbal din data de 24 octombrie 2005 al Comisiei constituite în baza H.C.L nr. 447/2005 şi a Dispoziţiei de Primar nr. 4.277/2005;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
                În   temeiul art. 38, lit. x   şi art. 46 (1) din Legea  Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
    
 
Art. 1.   Se aprobă contractul de asociere dintre Municipiul Braşov şi S.C TONG CONSTRUCT S.R.L. conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                     
 
 
Art. 2. Se însuşeşte Documentaţia tehnică – studiu de fezabilitate, întocmită de S.C. PROIECT BRASOV S.A. , având ca obiect edificare bloc de locuinţe, B-dul Gării f.n., (poz. 2), Braşov. 
 
 
Art. 3.   Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 597 din 26 septembrie 2005.    
 
 
Art. 4.    Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.