Hotărârea nr. 665/2005

APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPATIUNE ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. COBCO S.A. ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BLOC DE LOCUINTE ÎN REGIM DE CREDIT IPOTECAR ÎN BRASOV;STR. OLTULUI F.N.;CONFORM HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 665

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea contractului de asociere în participaţiune încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. COBCO S.A. în vederea construirii unui bloc de locuinţe în regim de credit ipotecar în Braşov, str. Oltului f.n., conform Hotărârii Consiliului Local  nr. 513/2005 şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 594/2005;
 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2005;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 67.514/2005, privind aprobarea contractului de asociere în participaţiune încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. COBCO S.A.,  în vederea construirii unui bloc de locuinţe în regim de credit ipotecar în Braşov, str. Oltului f.n., conform Hotărârii Consiliului Local nr. 513/2005 şi revocareaHotărârii Consiliului Local nr. 594/2005 ;
                Având în vedere prevederile art. 251 – 256 din Codul Comercial; Hotărârii Consiliului Local nr. 447/2005 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 513/2005; Hotărârii Consiliului Local nr. 594/2005; Procesului - Verbal din data de 20 octombrie 2005 al Comisiei constituite în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 513/2005 şi a Dispoziţiei de Primar nr. 4.277/2005;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. x şi art. 46 (1)   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă contractul de asociere dintre Municipiul Braşov şi S.C. COBCO S.A., conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se însuşeşte Documentaţia tehnică – studiu de fezabilitate, întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L., având ca obiect edificare bloc de locuinţe, str. Oltului f.n., Braşov.         
 
 
Art. 3.   Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 594 din 26 septembrie 2005.
 
 
Art. 4.   Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.