Hotărârea nr. 663/2005

APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPATIUNE ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. SAFERO CONSTRUCT S.A. BRASOV;ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BLOC DE LOCUINTE ÎN REGIM DE CREDIT IPOTECAR ÎN BRASOV;STR. MOLIDULUI F.N.;CONFORM H.C.L. NR. 516

 

 

HOTĂRÂREA NR. 663

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea contractului de asociere în participaţiune încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. SAFERO CONSTRUCT S.A. Braşov, în vederea construirii unui bloc de locuinţe în regim de credit ipotecar în Braşov, str. Molidului f.n., conform H.C.L. nr. 516/2005;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 67.942/2005, privind aprobarea contractului de asociere în participaţiune încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. SAFERO CONSTRUCT S.A. Braşov, în vederea construirii unui bloc de locuinţe în regim de credit ipotecar în Braşov, str. Molidului f.n., conform H.C.L. nr. 516/2005 ;
                Având în vedere prevederile art. 251 – 256 din Codul Comercial; Hotărârea Consiliului Local nr. 447/2005 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 516/2005 ;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. x  şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
   
 
Art. 1. Se aprobă contractul de asociere dintre Municipiul Brasov şi S.C. SAFERO CONSTRUCT S.A., conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se însuşeşte Documentaţia tehnică – studiu de fezabilitate întocmită de S.C. PROFESIONAL CONSTRUCT S.R.L.,  având ca obiect edificare bloc de locuinţe S + P + 3 + M, str. Molidului f.n., Braşov.       
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.